Skip to content
Company Terms of delivery
Company Terms of delivery

Terms of delivery

1. Ehtojen soveltaminen ja osapuolet 

Näitä yleisiä sopimusehtoja (”Sopimusehdot”) noudatetaan Suomen Videoviestintä SVV Oy:n (”SVV”) asiakkailleen (”Asiakas”) tarjoamiin kaluston vuokraukseen ja palveluihin.  

Asiakkaan tilauksessaan tai muissa dokumenteissaan esittämiä lisäehtoja tai muutoksia näihin Sopimusehtoihin ei sovelleta, vaan ne ovat mitättömiä, ellei SVV ole kirjallisesti hyväksynyt kyseisiä lisäehtoja tai muutoksia näihin Sopimusehtoihin 

2Vuokrattava kalusto ja tuotettavat palvelut 

Vuokraus tai palvelu käsittää sen kaluston, joka on listattu tilausvahvistuksessa ja asiakkaan kuittauksessa. Toimituksen yhteydessä Asiakas kuittaa vastaanottamansa kaluston vastaanotetuksi. Allekirjoittamalla vastaanottokuittauksen Asiakas vahvistaa vastaanottaneensa listatun kaluston hyväksyttävässä toimivassa kunnossa, ja vuokraus katsotaan alkaneeksi.  

Asiakkaalla ei ole lupaa edelleen vuokrata, myydä tai muuten luovuttaa eteenpäin vuokrattavaa kalustoa kolmannelle osapuolelle, ellei toisin ole erikseen kirjallisesti sovittu. 

Asiakas vastaa kaikista vaurioista, joita vuokrattavalle kalustolle aiheutuu sen jälkeen, kun hän on vastaanottanut kaluston. Vastuu kalustolle aiheutuville vaurioille siirtyy takaisin SVV:lle sen jälkeen, kun kalusto on palautettu takaisin SVV:lle. Palautuksen yhteydessä SVV varaa itselleen kohtuullisen ajan kaluston läpikäymiseksi vaurioiden varalta. 

Vuokrattava kalusto on SVV:n omaisuutta. Asiakas ei ole oikeutettu tekemään mitään fyysisiä muutoksia kalustoon.  

Jos Asiakas myöhemmin ilmoittaa tarvitsevansa muita laitteita tai palveluita kuin sopimuksessa mainitut, osapuolet neuvottelevat erikseen niiden toimituksesta ja sen aiheuttamista lisäkustannuksista. 

SVV ei vuokraa kalustoa ulkokäyttöön, tai mihinkään muuhunkaan sellaiseen ympäristöön, jossa kalusto altistuu selkeästi tavanomaista merkittävämpään pölyyntymiseen tai muuhun kulumiseen eikä Asiakkaalla ole oikeutta käyttää kalustoa tällaisissa olosuhteissa. 

Asiakas vastaa vuokrattavan kaluston vakuuttamisesta vaurioita, vahingoittumista sekä muita kalustoon kohdistuvia riskejä kuten varkautta vastaan koko sinä aikana, kun kalusto on Asiakkaan hallinnassa. Asiakas vastaa kaikista fyysisistä vaurioista, joita kalustolle vuokrauksen aikana aiheutuu.  

Jos kalustolle aiheutuu vuokrauksen aikana vaurioita, tai se joutuu esimerkiksi varkauden kohteeksi, on Asiakas velvollinen ilmoittamaan SVV:lle tästä välittömästi. Lisäksi Asiakkaan tulee mahdollisessa vauriotilanteessa viipymättä toimittaa vaurioitunut kalusto SVV:lle huoltoa ja/tai korjausta varten.  

Asiakas on mahdollisessa vauriotilanteessa velvollinen korvaamaan kaluston huollosta ja/tai korjauksesta aiheutuneet kustannukset ja kaluston varkaus- ja muissa tapauksissa, jossa kalustoa ei pystytä sopimuksen mukaisesti palauttamaan, korvaamaan kaluston hankintahinnan SVV:lle. Edellä mainituissa tilanteissa Asiakas on lisäksi velvollinen korvaamaan SVV:n ansionmenetykset siltä ajalta, jona kalusto ei ole käytettävissä muuhun vuokraus- tai tuotantotoimintaan, kuitenkin enintään seitsemältä vuokrauspäivältä. 

3. Kaluston käyttö ja siihen liittyvät palvelut 

Osapuolet voivat sopia, että toimitus sisältää pelkän vuokrauksen sijaan myös käyttömestarin SVV:ltä, jolloin SVV:n vastuuvakuutus kattaa käyttömestarin suorittaman työn. Vaihtoehtoisesti voidaan sopia kokonaistoimituksesta, joka sisältää myös kaluston käytön kokonaisuudessaan. Toimituksen sisältäessä kaluston käytön ja kuljetuksen kokonaisuudessaan vastaa SVV kaluston vakuuttamisesta.  

Ellei Asiakas tilaa SVV:n palvelua kokonaistoimituksena, on Asiakas velvollinen varmistamaan, että kalustoa on käyttämässä riittävän ammattitaidon omaava henkilökunta. SVV voi tällöin tarjota normaalia käyttäjätukea aikataulujen niin salliessa arkisin klo 8 – 16 puhelimitse tai sähköpostitse. Palvelun saatavuutta ei tällöin taata eikä SVV anna mitään rahallista kompensaatiota tuen saamatta jäämisestä tai ongelmista, joiden voidaan katsoa aiheutuneen kaluston käyttäjien virheistä tai ammattitaidon puutteesta. 

Asiakas on velvollinen käyttämään kalustoa turvallisesti ja valmistajan ohjeiden mukaisesti. Asiakas vastaa kaikista kalustolle aiheutuneista vaurioista, jotka aiheutuvat kaluston vääränlaisesta käytöstä. 

Jos kalustoa tarvitsee huoltaa vuokrauksen aikana, tulee Asiakkaan suorittaa nämä toimenpiteet. Osapuolet voivat myös sopia, että SVV suorittaa tarvittavat huoltotoimenpiteet erillistä korvausta vastaan tai vuokraan sisältyvänä palveluna. SVV:n suorittaessa tarvittavat huoltotoimenpiteet, laskutetaan Asiakkaalta mahdolliset matkustuskustannukset, jotka tästä aiheutuvat. 

Ellei kirjallisesti ole toisin sovittu, Asiakas vastaa kaikista kaluston käytön edellyttämistä viranomaisluvista ja muista luvista sekä kaluston käytön mahdollisesti aiheuttamista kustannuksista, maksuista ja muista, esim. sisältöön liittyvistä vaatimuksista tekijänoikeus- ja muista maksuista, kuten Teosto-maksuista. 

4. Hinnat ja niiden muutokset 

Hinnoista, niiden muuttamisesta ja maksuehdoista sovitaan sopimuksella tai muutoin osapuolten kesken.  

Ääni-, valo- ja videokalusto hinnoitellaan käyttöpäivien mukaan. Kaluston saatavuus ennen varsinaisia käyttöpäiviä ja niiden jälkeen on käytävä tapauskohtaisesti läpi ja sovittava erikseen. Lava- ja muu rakennekalusto hinnoitellaan sen ajan mukaan, minkä kalusto on asiakkaan hallussa. Työ hinnoitellaan tunneittain. Ellei toisin sovita, käyttöaika-alennukset myönnetään tapahtumakohtaisesti. 

Hintoihin lisätään arvonlisävero kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaan. 

5. Tilauksen muutokset ja peruuttaminen 

Tilauksen tekemisen jälkeen, Asiakkaalla on oikeus perua tilaus ilman lisäkuluja seuraavan 10 vuorokauden aikana, jonka jälkeen SVV veloittaa peruutusmaksuna 10% sopimuksen mukaisesta hinnasta mahdollisessa perumistilanteessa.  

Kun tilauksen alkamiseen on 30 vuorokautta tai vähemmän, noudatetaan edellä sanotusta poiketen alla olevia peruutusehtoja, vaikka peruutus tapahtuisi 10 vuorokauden sisällä tilauksesta: 

  1. Jos peruuntuminen tapahtuu 30 vuorokautta tai vähemmän ennen tilauksen alkamista, SVV laskuttaa peruutusmaksuna 25% tilauksen alkuperäisestä hinnasta. Alle 50 000€:n tilauksissa peruutusmaksu on kuitenkin tällöin 10% tilauksen alkuperäisestä hinnasta. 
  2. Jos peruuntuminen kuitenkin tapahtuu 7 vuorokautta tai vähemmän ennen tilauksen alkamista, SVV laskuttaa peruutusmaksuna 50% tilauksen alkuperäisestä hinnasta. 
  3. Jos peruuntuminen kuitenkin tapahtuu 1 vuorokautta tai vähemmän ennen tilauksen alkamista, SVV laskuttaa peruutusmaksuna 100% tilauksen alkuperäisestä hinnasta. 
  4. Jos tilauksesta on peruuntumiseen mennessä aiheutunut SVV Oy:lle määriteltyjä prosenttiosuuksia suurempia kustannuksia, laskutetaan peruuttamisesta kuitenkin jo toteutuneet kustannukset. 

Peruuttaakseen tilauksen, on asiakkaan ilmoitettava tästä SVV:n tilausvahvistuksessa nimetylle yhteyshenkilölle sähköpostitse. Asiakas on velvollinen varmistamaan SVV:n yhteyshenkilön vastaanottaneen perumisilmoituksen.  

6Vastuu vahingoista ja vastuunrajaus 

SVV ei vastaa epäsuorista tai välillisistä vahingoista, kuten liikevoiton, myyntitulojen tai säästöjen menetyksistä, tuotannon tai liikevaihdon vähentymisestä tai keskeytymisestä aiheutuvista vahingoista tai kolmansille osapuolille maksettavista vahingonkorvauksista. 

SVV:n vastuu on kaikissa tilanteissa rajattu Asiakkaan tekemän tilauksen hintaan. 

7. Ylivoimainen este 

Ylivoimaisen esteen aiheuttaman peruuntumisen sattuessa, SVV:llä on oikeus laskuttaa tilauksesta jo aiheutuneet kustannukset Asiakkaalta. Tämä sisältää myös investoinnit, joita mahdollisesti on jouduttu nimenomaan tätä tilausta varten tekemään. Ylivoimaiseksi esteeksi voidaan nähdä vain sellainen osapuolen sopimusvelvollisuuden estävä tai kohtuuttoman vaikeaksi tekevä este, jota ei ole voitu tilausta tehdessä kohtuudella ennakoida, ja jonka aiheuttaa jokin ulkopuolinen poikkeuksellinen este, kuten esimerkiksi luonnonmullistus, vienti- tai tuontikielto, viranomaisen asettama yleinen rajoitus, tulipalo, työselkkaus tai muu yhtä merkittävä ja epätavallinen syy. Ylivoimaisen esteen haitatessa toimitusta SVV:llä on oikeus tarjota mahdollisimman lähelle alkuperäistä sisältöä vastaavaa ratkaisua Asiakkaan käyttöön. 

8. Erimielisyyksien ratkaiseminen 

Sopimuksista mahdollisesti aiheutuvat riitaisuudet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvottelemalla ja, jollei tämä onnistu, riidat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa ensimmäisenä asteena. Sovellettava laki on Suomen laki.